Jubileum

PZC artikel van Jan van Damme 15 maart 2017

BEDENK EEN VRAAG VOOR DE JUBILEUMPRIJSVRAAG VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP

In het kader van het 250-jarig jubileum in 2019 gaat het Zeeuws Genootschap een prijsvraag uitschrijven, zoals het Genootschap dat ook placht te doen in de periode 1769 – 1860.

Het gaat daarbij om het schrijven van een antwoord in de vorm van een essay van maximaal 4000 woorden op een vraag die van belang is voor Zeeland.

Het bestuur roept alle leden en andere belangstellenden op om een vraag te bedenken, die van belang is voor Zeeland. De vraag mag elk onderwerp betreffen, maar moet wel relevant voor Zeeland zijn. Voor nadere informatie zie het artikel van Jan van Damme in de PZC van woensdag 15 maart.

Stuur uw vraag in voor 1 mei a.s. naar het secretariaat, info@zeeuwsgenootschap.nl,

De Prijsvraagcommissie zal uit de inzendingen één vraag selecteren, die vervolgens wordt gepubliceerd met de oproep een antwoord te schrijven.

De indiener van de winnende vraag krijgt een cadeau.

Is de winnaar een lid van het Zeeuws Genootschap, dan krijgt hij het onlangs verschenen boek Reislustige Zeeuwse Regenten van Irene Storm van Leeuwen-Van der Horst.

Is de winnaar geen lid van het Zeeuws Genootschap, dan krijgt hij een jaar gratis lidmaatschap en enkele boeken.

De winnende schrijver krijgt een zilveren replica van de prijspenning, die het Zeeuws Genootschap in 1769 voor het eerst heeft uitgereikt. Het winnende essay wordt op de website van het Genootschap en in druk gepubliceerd.

 

2019: 250 jaar Genootschap

In 2019 viert ons Genootschap zijn 250-jarig bestaan. Weliswaar hadden al in 1767 een aantal aanzienlijke Vlissingse burgers besloten een genootschap ter bestudering der wetenschappen op te richten. Maar in maart 1769 werd aan het door hen opgerichte genootschap “octrooi verleend” door de overheid, het werd als het ware officieel goedgekeurd en kreeg toen de naam Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. En zo heet het nog steeds, zij het voorafgegaan door het woord Koninklijk. En dat past in de traditie want meteen al in 1769 werd stadhouder prins Willem V “Protector” van het Genootschap. Sindsdien geldt 1769 als beginjaar.

Het jubileum geeft ons de gelegenheid het Genootschap regionaal én landelijk nog eens extra onder de aandacht te brengen. Daar is alle reden voor want ons Genootschap is uniek: het enige Nederlandse nog steeds actieve genootschap dat met ca. 750 leden op een breed terrein actief is, publicaties verzorgt, het veel gelezen tijdschrift “Zeeland” uitgeeft, met hulp van eigen conservatoren de collecties beheert en verder  aanvult en opnieuw invulling geeft aan zijn wetenschappelijke doelstelling door financiering van een fellowship aan het University College Roosevelt.

Het Genootschap zal het jubileum ook benutten om zich te richten op jeugd en jongeren. We zullen hen betrekken bij activiteiten van het Genootschap en verwachten daardoor ook ons ledental te vergroten.

En natuurlijk is het jubileum óók bedoeld voor onze leden die de kans zullen krijgen aan veel activiteiten deel te nemen. Zij zullen allen een prachtig jubileumboek krijgen met aandacht voor de meer recente ontwikkelingen in het Genootschap maar óók voor onze collecties.

Inmiddels is een aantal werkgroepen bezig met allerlei plannen: een grote tentoonstelling in samenwerking met het Zeeuws Museum, kleinere tentoonstellingen door de hele provincie, een aantal boeken, een prijsvraag, een concert, symposia. De nadruk zal op 2019 liggen maar de komende jaren, te beginnen in 2017, zullen we al naar buiten treden. Kortom: men zal, binnen én buiten Zeeland, van ons jubileum horen!

2019: 250 jaar Genootschap

Het bestuur heeft ter voorbereiding van het wel heel bijzondere jubileum in 2019 – het Genootschap bestaat dan 250 jaar – een stuurgroep en deelcommissies ingesteld. Ruim op tijd, zodat er voldoende tijd is om grotere projecten aan te vatten.

De stuurgroep/jubileumcommissie bestaat uit:
Hugo Schorer, voorzitter van het Zeeuws Genootschap.
Maarten Steenbeek, oud-voorzitter van het Zeeuws Genootschap, voorzitter van de stuurgroep/jubileumcommissie.

De stuurgroep staat open voor ideeën van leden. Wie meldt zich? info@zeeuwsgenootschap.nl

De stuurgroep komt regelmatig bijeen met de voorzitters van de ingestelde deelcommissies.
Die deelcommissies bestaan uit een aantal leden, met elk een eigen aandachtsgebied (de voorzitter staat tussen haakjes vermeld).

De deelcommissies:
– Symposium-congrescommissie (vacature)
– PR-commissie (dr. Ton Brandenbarg)
– Fondsenwerving-financiële commissie (mr. Maarten Steenbeek)
– Tentoonstellingscommissie (drs. Lous Coppoolse)
– Commissie jeugd (Marjan Ruiter & dr. Barbara Oomen)
– Commissie verzamelingen (Marianne Gossije)
– Commissie prijsvraag (mr. Maarten Steenbeek)

De stuurgroep en de commissievoorzitters zijn tweemaal bijeen geweest ter kennismaking en voor de eerste gedachtenvorming.
De komende tijd zullen leden benaderd worden om deel te nemen aan het werk van de deelcommissies.
Er moeten plannen ontwikkeld worden om naar aanleiding van het 250-jarig bestaan 2019 tot een gedenkwaardig jubileumjaar te maken, met veel activiteiten en publicaties in heel Zeeland.

Mochten er bij de leden ideeën leven voor mogelijke invulling van het jubileumjaar, dan ziet de stuurgroep die graag tegemoet: info@zeeuwsgenootschap.nl